رسول خدا – صلی الله علیه و آله:
دو نعمت است که شکر آنها گزارده نمی شود: امنیّت و سلامتی....